Naše zásady
Naše zásady

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

Hlavním cílem společnosti easycoll je rozvíjet a udržovat ekonomicky udržitelné a úspěšné podnikání. easycoll přijímá odpovědnost za svou činnost, a to jak vůči svým zaměstnancům, tak i vůči svým obchodním partnerům a veřejnosti. Proto jsou stanoveny následující zásady, kterými se společnost řídí:

  1. Zavazujeme se k podnikání v souladu s vysokými etickými a morálními standardy.
  2. Řídíme se všemi platnými zákony a předpisy v zemích, kde podnikáme.
  3. Respektujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN a uznáváme svou odpovědnost za dodržování těchto práv vůči našim zaměstnancům a všem, které ovlivňujeme.
  4. Jsme otevřeni komunikaci s těmi, které naše podnikání zasahuje, a odpovídáme na jejich dotazy a požadavky.
  5. Snažíme se zajistit, aby i naši dodavatelé, subdodavatelé, zástupci a další obchodní partneři dodržovali zásady stanovené v našem Etickém kodexu.

ZAMĚSTNANECKÉ VZTAHY

Pro společnost easycoll má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, který je založen na vzájemné úctě a důstojnosti. Pracovní podmínky poskytované zaměstnancům odpovídají minimálním požadavkům národních zákonných norem a předpisů a příslušných úmluv Mezinárodní organizace práce.

Zaručujeme bezpečné a zdravé pracovní prostředí a stále se snažíme o jeho zlepšování. Poskytujeme rovné příležitosti všem bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, etnickou příslušnost nebo jiné jedinečné vlastnosti. Nepřipouštíme diskriminaci ani obtěžování.

Zaměstnancům a dalším osobám spojeným s easycoll poskytujeme prostředky, aby mohli vznášet své oprávněné obavy a stížnosti, a zajišťujeme řádné přezkoumání a adekvátní nápravu bez jakýchkoliv postihů.

Podporujeme školení a vzdělávání zaměstnanců, aby mohli uskutečňovat své současné a budoucí plány pracovního rozvoje.

Nepracujeme s žádnou osobou, která je mladší než 15 let nebo jiná věková hranice stanovená místním zákonem pro zaměstnávání. Naše pracoviště neobsahují nucenou nebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. Nepovolujeme žádné praktiky, které by omezovaly svobodu pohybu zaměstnanců.

CHOVÁNÍ NA NAŠEM TRHU A KORUPCE

Korupce, úplatkářství a nekalá hospodářská soutěž jsou škodlivé a brání hospodářskému, sociálnímu a demokratickému rozvoji. easycoll netoleruje žádnou z těchto aktivit.

Nebudeme se chovat v rozporu s platnými zákony o hospodářské soutěži. Neposkytneme žádné platby nebo jiné odměny, ať už přímo nebo nepřímo, které by nutily osoby nebo subjekty jednat v rozporu s jejich povinnostmi, abychom získali, udrželi nebo kontrolovali obchodní příležitosti nebo získali jakýkoliv neoprávněný prospěch v průběhu svých podnikatelských aktivit.

Nepřijmeme žádné neoprávněné platby nebo jiné odměny, ať už přímo nebo nepřímo, které by nás nutily jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi.

Všechny finanční transakce budeme pečlivě evidovat a účtovat v souladu s přijatými účetními zásadami a budeme se řídit českými účetními standardy výkaznictví a příslušnými metodikami a pravidly easycoll.

Naše IT postupy zahrnují bezpečnostní a kontrolní prvky, které zajišťují dostatečnou úroveň ochrany údajů našich zákazníků.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Společnost easycoll provádí proaktivní ochranu životního prostředí:

Zavádíme řídící struktury, systémy a postupy, které minimálně splňují všechny relevantní zákony, předpisy a normy týkající se ochrany životního prostředí.

Zapojujeme do procesu ochrany životního prostředí naše zaměstnance, dodavatele a obchodní partnery s cílem neustále se zlepšovat.

Naším cílem je neustále zlepšovat hodnocení našich produktů a služeb z hlediska vlivu na životní prostředí prostřednictvím aktivního hledání způsobů snižování negativního vlivu na životní prostředí.

© Copyright 2019 Všechna práva vyhrazena easycoll a.s.  | Ochrana osobních údajů  
Vytvořeno společností Trigama International s.r.o.