menu

GDPR
GDPR

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Obchodní společnost easycoll a.s. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) z povahy své činnosti inkasní a poradenské společnosti vystupuje především jako zpracovatel osobních údajů, kdy v postavení správce osobních údajů se pak zpravidla nachází věřitel pohledávky. Subjektem údajů je v takovém případě zpravidla fyzická osoba, která má vůči věřiteli dluh, fyzická osoba, která poskytla zajištění tohoto dluhu, příp. jakákoli jiná fyzická osoba se zákonným či smluvním vztahem k této osobě (dále jen „klient“). Informace o zpracování osobních údajů je povinen klientům poskytnout vždy správce, v tomto případě tedy věřitel pohledávky, který je rovněž povinen umožnit klientům výkon jejich práv.

 

V případech, kdy vystupuje naše společnost jako správce osobních údajů, je povinna podle čl. 13, resp. 14 Nařízení splnit vůči subjektům údajů informační povinnost o zpracování jejich osobních údajů sama.

 

 

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Naše společnost, ať už vystupuje jako správce či zpracovatel, provádí zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením. Vždy respektujeme právo subjektů údajů na ochranu jejich základních práv a svobod, zejména jejich právo na ochranu osobních údajů a jejich soukromého a osobního života. Veškeré zpracování osobních údajů je důsledně zabezpečeno, tak aby nemohlo dojít k neoprávněnému a nahodilému přístupu třetích osob k osobním údajům a tím i k jejich zneužití.

 

Při zpracování osobních údajů vycházíme z těchto základních zásad:

 • zákonnost, korektnost a transparentnost – osobní údaje musí být zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;
 • účelové omezení – osobní údaje musí být shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;
 • minimalizace údajů – osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány;
 • přesnost – osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby aktualizované; musí být přijata veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny;
 • omezení uložení – osobní údaje musí být uloženy ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány;
 • integrita a důvěrnost – osobní údaje musí být zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Totožnost a kontaktní údaje:

easycoll a.s., IČ: 07962690, se sídlem Boženy Němcové 1881/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 24180

tel.: +420 581 050 825

e-mail: info@easycoll.cz

 

Právní základ pro zpracování:

Osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat, pouze pokud je splněna alespoň jedna z těchto podmínek:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na naši společnost vztahuje;
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřena naše společnost;
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

Právními základy pro zpracování, která provádí naše společnost, jsou:

 • plnění právních povinností vztahujících se na naši společnost či na věřitele a/nebo
 • oprávněné zájmy naší společnosti či věřitele (viz dále Účely zpracování) a/nebo
 • souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Účely zpracování:

Osobní údaje v největší míře zpracováváme pro věřitele pohledávek, tj. v postavení zpracovatele, a to za účelem vymáhání pohledávek věřitelů a pro splnění právních povinností, jež se na věřitele a případně naši společnost vztahují. Pro tyto případy zpracování Nařízení nevyžaduje zvláštní souhlas subjektu údajů.

 

V souvislosti s chodem našich webových stránek www.easycoll.cz zpracováváme jako správce některé osobní údaje uživatelů našich webových stránek, a to za účelem zajištění správného fungování webu a pro analytické účely (viz dále Cookies), a osobní údaje získané z kontaktních formulářů umístěných na našem webu, které zpracováváme především ve spojitosti s vymáháním pohledávek, eventuálně i jinými záležitostmi, se kterými se na nás uživatelé obracejí – v tomto případě je účelem zpracování osobních údajů plnění právních povinností a ochrana našich práv.

 

Dále zpracováváme osobní údaje získané z telefonních hovorů našich zaměstnanců s klienty či jejich zástupci. Telefonní hovory jsou monitorovány a nahrávky automaticky archivovány z důvodu nutnosti splnění právních povinností (např. povinnosti stanovené zákonem o spotřebitelském úvěru) a/nebo ochrany našich práv a/nebo za účelem zvyšování kvality našich služeb. Zpracování osobních údajů pro poslední z uvedených účelů je možné jen se souhlasem dotčené osoby; k udělení souhlasu dojde tak, že po upozornění na nahrávání hovoru bude tato osoba v hovoru s námi pokračovat. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné, založené na smluvním požadavku, v případě jeho neposkytnutí, tzn. nepokračováním v hovoru, však nic nebrání osobám kontaktovat naši společnost jinou formou. Subjekt údajů může svůj souhlas kdykoli odvolat (resp. znovu neposkytnout), aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.

 

Cookies

Naše společnost může zpracovávat soubory cookies, což jsou malé datové soubory vytvářené webovými stránkami a ukládané v zařízení uživatele. Jejich úkolem je zajišťovat základní funkce fungování našich webových stránek (technické cookies) či pomáhat nám získat přehled o návštěvnosti a chování uživatelů na webových stránkách (analytické cookies). Technické cookies zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu, kdy není třeba souhlasu uživatele, ostatní soubory cookies lze zpracovávat pouze tehdy, udělí-li k tomu uživatel souhlas.

 

Na našich webových stránkách se nacházejí jak naše vlastní cookies, tak i cookies třetích stran. Používáme službu Google Analytics a Google Tag Manager poskytované společností Google, Inc., které rovněž soubory cookies využívají. Více informací o zpracování osobních údajů společností Google, Inc. lze nalézt zde: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs.  

 

Souhlas se zpracováním souborů cookies lze udělit v rámci internetového prohlížeče. Soubory cookies lze v nastavení prohlížeče spravovat, tj. i zakázat, smazat či nastavit jen omezené užívání souborů cookies. Při úplném zablokování cookies se naše webové stránky nemusí správně zobrazovat.

 

Kategorie dotčených osobních údajů:

V souvislosti s vymáháním pohledávek zpracováváme veškeré údaje vztahující se k pohledávce a jejímu vzniku, zejména informace vyplývající ze smluvní dokumentace (např. číslo smlouvy, číslo účtu) a dalšího průběhu smluvního vztahu (např. informace o platbách), z osobních údajů klienta pak zpracováváme zejména jeho adresní a identifikační údaje – jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, IČO, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další. Ze zvláštních kategorií osobních údajů můžeme zpracovávat například údaje o změněné pracovní schopnosti, o dočasné pracovní neschopnosti, údaje o rodinném stavu – svobodný/svobodná, ženatý/vdaná/v registrovaném partnerství apod., přičemž tyto údaje byly shromážděny zpravidla před uzavřením smlouvy o úvěru či půjčce za účelem posouzení schopnosti klienta splácet úvěr či půjčku nebo byly věřiteli či naší společnosti sděleny po uzavření smlouvy a získané byly primárně přímo od klienta.

 

Výše uvedené údaje můžeme zpracovávat rovněž v souvislosti se získanými nahrávkami telefonních hovorů a s přijatými zprávami z webového kontaktního formuláře, kromě těchto pak případně i další údaje, které nám v hovoru či ve zprávě dobrovolně sdělíte.

 

V souvislosti s používáním cookies zpracováváme informace získané soubory cookies o užívání našich webových stránek (např. IP adresa, informace o použitém prohlížeči).

 

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje jsou oprávněni zpracovávat naši zaměstnanci. Osobní údaje mohou být zpřístupněny i dalším subjektům, které dále zpracovávají osobní údaje pro naši společnost, nebo mohou být jiným subjektům pouze poskytnuty, aniž by tyto osoby osobní údaje zpracovávaly. To vše vždy za podmínek a v souladu s Nařízením a pokud se naše společnost nachází již sama v postavení zpracovatele, se souhlasem správce. Zejména tak mohou být osobní údaje zpřístupněny našim právním zástupcům, dále pak soudům, notářům, exekutorům, finančním úřadům a dalším správním orgánům, správci databáze pohledávek, spolupracující IT společnosti, účetní společnosti. Zaměstnanci a ostatní subjekty mají smluvní či zákonnou povinnost mlčenlivosti o osobních údajích a případně i o opatřeních, která slouží k zabezpečení zpracování osobních údajů.

 

Doba zpracování osobních údajů:

Osobní údaje zpracováváme vždy pouze v rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k dosažení určených účelů, poté osobní údaje uchováváme, ukládá-li nám tuto povinnost právní předpis. Jako zpracovatel zpracováváme osobní údaje vždy podle pokynů správce, včetně doby určené pro jejich uložení.

 

Zdroje osobních údajů:

Osobní údaje získáváme přímo od dotčených osob – subjektů údajů (případně jejich zástupců), od věřitelů pohledávek, kteří osobní údaje získali, z veřejně dostupných zdrojů (například živnostenský rejstřík, insolvenční rejstřík, Centrální evidence exekucí apod.), z písemné a elektronické komunikace a ze záznamů telefonických hovorů.

 

Práva subjektů údajů:

Klienti a další osoby jako subjekty údajů mají dle Nařízení právo na informace a přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu, výmaz a omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování a právo na přenositelnost údajů. Toto právo mohou subjekty údajů uplatňovat u správce osobních údajů. V případě oprávněné žádosti je správce povinen žádosti dotčené osoby vyhovět.

 

V případech, kdy naše společnost vystupuje jako zpracovatel osobních údajů, se mohou klienti obracet se svými žádostmi o uplatnění práv přímo na věřitele pohledávky, tj. správce jejich osobních údajů. Naše společnost zde může být pouze kontaktní osobou, která žádost postoupí k vyřízení správci.

 

Vystupuje-li naše společnost v postavení správce osobních údajů, vyřizuje žádosti subjektů údajů sama. Žádost vztahující se k výše uvedeným právům může subjekt údajů zaslat písemně na adresu sídla společnosti, tj. easycoll a.s., IČ: 07962690, se sídlem Boženy Němcové 1881/5, Nové Město, 120 00 Praha 2 nebo elektronicky na adresu gdpr@easycoll.cz, případně i jinými prostředky. O způsobu vyřízení žádosti bude informován nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti naší společností (tuto lhůtu je možné v případě potřeby prodloužit o další dva měsíce, přičemž o takovém prodloužení naše společnost žadatele vždy informuje).

 

Subjekt údajů má dle Nařízení dále právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení (tj. například v České republice u Úřadu pro ochranu osobních údajů), domnívá-li se, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení.

© Copyright 2019 Všechna práva vyhrazena easycoll a.s.  | Ochrana osobních údajů  
Vytvořeno společností Trigama International s.r.o.