Collection specialist

komplexní
důslední
etičtí
komplexní
důslední
etičtí
O nás
O nás

Společnost easycoll a.s. je tvořena týmem specialistů na inkaso pohledávek. Používáme seriózní postupy pro vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní
cestou, poskytujeme komplexní služby.

Proč spolupracovat
s námi?

Máme zkušenosti

Proč spolupracovat
s námi?

Máme zkušenosti

O naší firmě

Našim klientům poskytujeme komplexní inkasní a poradenské v oblasti mimosoudního, soudního a exekučního vymáhání pohledávek. Úzce spolupracujeme s renomovanou advokátní kanceláří, zejména v případech, kdy je nevyhnutelné situaci Vašeho klienta řešit soudní cestou. Advokátní kancelář také z právního hlediska zaštiťuje veškeré vymáhací procesy, které jsou vždy v souladu se zákonnými a etickými normami.

 • vysoká efektivita vymáhání
 • eliminace reputačního rizika
 • komplexní servis ve všech fázích vymáhání
 • dlouholeté zkušenosti v oboru, flexibilita, spolehlivost a zodpovědnost
 • individuální řešení pohledávek po celé ČR a v některých zemích EÚ
 • použití inovativních a automatizovaných metod pro efektivní vymožení pohledávek
 • aktivní komunikace s věřitelem i dlužníkem
 • zkušenost s vymáháním pohledávek různého typu
 • moderní call centrum
 • profesionální tým

Společnost easycoll a.s. je tvořena týmem profesionálů s dlouholetými zkušenostmi s hromadnou správou a vymáháním pohledávek. Naši školení operátoři zajišťují kontakt s Vašimi klienty jak prostřednictvím telefonických hovorů, e-mailů, SMS zpráv, tak písemných výzev. Vedle týmu operátorů disponujeme také sítí zkušených terénních pracovníků.

Zajišťujeme komplexní servis ve všech fázích vymáhacího procesu při použití nejmodernějších technologií, které nám umožňují efektivní správu i velkého množství pohledávek. Při jednání s klienty vyvíjíme maximální snahu o co nejefektivnější řešení a klademe velký důraz na profesionální a seriózní komunikaci. Každý případ je řešen individuálně v rámci pravidel, která si určíte, postupy jsou stanovovány dle konkrétní situace s ohledem na Vaši dobrou pověst a udržení dobrých vztahů se zákazníky.

V rámci své činnosti spolupracujeme se společnostmi z řad finančních institucí, pojišťoven, telekomunikací, energetických společností, státních organizací a největších retailových společností.

Co nás charakterizuje?
 • neustále rozvíjíme naše služby a zefektivňujeme dílčí procesy vymáhání
 • aktivně žádáme od našich klientů zpětnou vazbu na poskytované služby
 • intenzivně pracujeme na rozvoji členů týmu v oblasti soft skills a doplňujícího vzdělávání
 • nedílnou součástí našich procesů je průběžné vyhodnocování jejich kvality
 • přebíráme plnou odpovědnost za výsledky vymáhání pohledávek našich klientů
 • aktivně zjišťujeme potřeby našich klientů a promptně na ně reagujeme
 • navrhujeme smysluplná a efektivní řešení na míru každého klienta
 • striktně dodržujeme zásady nakládání s osobními údaji dlužníků v souladu se ZOOÚ
 • naši zaměstnanci jsou týmoví hráči s orientací na dosažení požadovaného výsledku
 • jsme inspirací a vzorem pro společnosti působící na trhu vymáhání pohledávek
 • naše společnost má jedinečné know-how podpořené několikaletou praxí v oboru
 • našim klientům poskytujeme pravidelné reporty včetně analýz výstupních dat
 • v rámci spolupráce poskytujeme našim klientům poradenské služby v oblasti práva a vymáhání pohledávek
 • ve vztahu k našim partnerům i dlužníkům vystupujeme vždy korektně, profesionálně a spolehlivě
 • za všech okolností dbáme na dobré jméno našich klientů
 • vždy postupujeme v souladu s ujednáními uzavřenými s našimi smluvními partnery
 • dodržujeme etický kodex a právní normy
 • pro naše klienty navrhujeme cesty k rychlému vymožení pohledávek v návaznosti na specifika předaného portfolia
 • z naší komplexní nabídky služeb vybíráme klientsky nejvhodnější řešení
Naše služby
Naše služby

mimosoudní vymáhání

insolvenční řízení

soudní řízení

dědické řízení

další řízení

exekuční řízení

trestní řízení

Pro dlužníky
Pro dlužníky

Společnosti easycoll a.s. byl na základě mandátní smlouvy s věřitelem předán k vymáhání Váš závazek, a je proto nyní oprávněna podnikat kroky v rámci jeho vymáhání. Pokud jste od nás obdrželi upomínku, doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci, kteří se s Vámi domluví ohledně možností vypořádání Vašeho závazku.

Společnosti easycoll a.s. byl na základě mandátní smlouvy s věřitelem předán k vymáhání Váš závazek, a proto je nyní oprávněna podnikat kroky v rámci vymáhání Vašeho dluhu. Pokud jste od nás obdrželi upomínku, doporučujeme Vám co nejdříve uhradit závazek dle pokynů v upomínce, případně se spojit s našimi poradci, kteří se s Vámi domluví na možnosti řešení Vašeho dluhu. K tomu můžete využít:

 • Kontaktní formulář zde
 • naši telefonní linku +420 474 531 287
 • e-mail info@easycoll.cz

dopis na adresu Drážďanská 814/83a, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno

Podpisem smlouvy s věřitelem jste se zavázal splácet dlužnou částku. Součástí dlužné částky mohou být podle konkrétního smluvního ujednání s Vaším věřitelem také úroky z úvěru, úroky z prodlení, smluvní pokuta či poplatky. Za každý den, ve kterém jste v prodlení se splátkou, jsou k Vaší tíži účtovány úroky. Aby Váš dluh nebyl dále navyšován, doporučujeme Vám se co nejdříve spojit s našimi poradci a dohodnout se na řešení Vaší situace.

Obraťte se proto prosím rovnou na nás.

V případě, že chcete dlužnou částku jednorázově uhradit a zabránit tak dalšímu navyšování svého závazku, zašlete částku odpovídající celkovému dluhu na náš bankovní účet. Výši dluhu včetně bankovního spojení naleznete v dopise, který jste obdržel od easycol a.s. V případě nejasností se neváhejte obrátit na naše poradce, kteří Vám s platbou poradí.

Do těžké finanční situace se může dostat každý z nás, a proto vyvíjíme maximální snahu o nalezení oboustranně prospěšného řešení. Naši poradci Vám na základě zjištění Vaší aktuální finanční situace a výše závazku nabídnou splátkový kalendář. Při pravidelném a včasném splácení jste tak chráněn před navyšováním dluhu a jeho řešením soudní cestou. Obraťte se co nejdříve na naše poradce, kteří s Vámi domluví podmínky případného splátkového kalendáře.

Jakékoliv informace spojené s naším klientem nejsou v žádném případě podávány třetím osobám, které k tomuto úkonu nebyly klientem zplnomocněny. Pokud tedy chcete, aby za Vás závazky řešila třetí osoba (příbuzní, známí, apod.), je třeba nám doložit plnou moc k jednání v rámci daného případu. Plná moc musí obsahovat Váš úředně ověřený podpis.  

Naše společnost klade důraz na smírný vztah a intenzivní komunikaci, a proto v souladu s mandátní smlouvou, nabízíme možnost řešení závazku formou

 • notářského zápisu – svůj dluh vůči věřiteli uznáte formou listinného zápisu v notářské kanceláři. Notářský zápis umožňuje splacení celé dlužné částky v pravidelných měsíčních splátkách. V rámci sepisu notářského zápisu budete vyzván k úhradě zákonem stanoveného poplatku notářské kanceláři. Při řádném (pravidelném) splácení se nemusíte obávat exekuce. V případě, že byste nehradil sjednané splátky řádně a včas, může být pohledávka předána k vymáhání soudnímu exekutorovi.
 • splátkového kalendáře – místo splacení celé dlužné částky najednou je dluh rozložen do pravidelných splátek. Při vytváření splátkového kalendáře se snažíme vyjít vstříc finančním možnostem klientů.
 • soudního smíru – i v situacích, kdy je dluh již předmětem soudního řízení, je možné smírné vyřešení věci a umožnit Vám uhradit svůj dluh ve splátkách.

Přijatá platba se spáruje s Vaším dluhem za tři pracovní dny. Nejprve dochází k zúčtování bezhotovostního platebního styku mezi bankami a až poté je splátka přiřazena k Vašemu dluhu. Pokud při zadání platby uvedete některý z identifikátorů (například variabilní symbol) chybně, pak nejsme schopni Vaši platbu ihned jednoznačně identifikovat. Proto může trvat až několik dalších dnů, než se nám příchozí platbu podaří správně přiřadit.

V závislosti na způsobu placení dochází k automatickému zpracovávání došlých plateb. Vzniknou-li z vaší strany pochybnosti o tom, zda naše společnost Vaši úhradu skutečně obdržela, informujte se na tel. čísle +420 474 531 287 nebo prostřednictvím e-mailu info@easycoll.cz

Pokud budete i nadále přehlížet Vaše závazky u věřitele, bude se celková splatná částka každý den navyšovat o úroky. Pokud věřitel přistoupí k soudnímu vymáhání pohledávky a následnému vymáhání dluhu prostřednictvím exekutora, Váš dluh se dále navýší o soudní výlohy, náklady soudního řízení a náklady exekučního řízení. Doporučujeme Vám proto se co nejdříve spojit s našimi poradci a svou situaci začít okamžitě řešit.

Splácet můžete složenkou, vkladem na účet či bankovním převodem. V případě potřeby dalších informací nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle +420 474 531 287 mezi 8:00 – 16:00.

Dopis neotvírejte! Zašlete nám jej prosím zpět na adresu Drážďanská 814/83a, 400 07 Ústí nad Labem – Krásné Březno, s poznámkou, že příslušná osoba se již na daném místě nezdržuje či vůbec nezdržovala. Znáte-li správnou adresu, poznačte ji prosím na obálku.

Pokud jste nebyl ochoten řešit po delší dobu své dluhy s věřitelem, věřitel postoupil Vás dluh advokátovi, který se jménem věřitele bude domáhat svého závazku u soudu. Pokud jste obdržel od advokátní kanceláře výzvu k plnění, neprodleně nás kontaktujte, abyste zamezil navyšování dluhu o soudní výlohy a náklady soudního řízení.

Zavolejte nám na telefonní číslo +420 474 531 287 nebo napište na e-mail info@easycoll.cz. Při zavolání na uvedené telefonní číslo budete spojeni přímo s našimi poradci. Rychlá komunikace Vám může zabránit dalšímu navyšování Vašeho dluhu.

V případě, že jste již obdržel předvolání k soudnímu jednání u příslušného soudu, obraťte se co nejdříve na naše poradce, kteří s Vámi domluví možnosti mimosoudního ukončení sporu. Pokud společně dojdeme ke smírnému řešení Vašeho dluhu, požádáme soud o zrušení nařízeného jednání a Váš dluh tak nebude dále navyšován o poplatky soudního řízení za právní úkony ve věci.

Jelikož jste Váš dluh neuhradili včas, byl věřitel nucen pohledávku, prostřednictvím naší spolupracující advokátní kanceláře, uplatnit u soudu. Na základě rozhodnutí soudu jste povinen uhradit veškeré soudní výlohy s uplatněním nároku spojené – soudní poplatek a náklady právního zastoupení věřitele, které jsou stanoveny právním předpisem.

Reference
Reference

Konkrétní reference rádi poskytneme na vyžádání. Kontaktujte nás

Kariéra
Kariéra

Máte zájem o spolupráci s námi? Kontaktujte nás.

Certifikáty
Certifikáty
Kontaktní formulář
Kontaktní formulář

  Kontakt
  Kontakt

  Máte zájem o spolupráci při vymáhání pohledávky, jejich odkup nebo máte dotazy k došlé upomínce? Kontaktujte nás.

  sídlo společnosti: Boženy Němcové 1881/5, Praha 2, 120 00

  telefon: +420 474 531 287

  Kontakt pro dlužníky

  Dostali jste od nás výzvu k úhradě dlužné částky nebo máte dotazy k došlé upomínce? Kontaktujte nás. 

  easycoll a.s., Drážďanská 814/83a, 400 07 Ústí nad Labem - Krásné Březno

  telefon: +420 474 531 287

  Doklad o uhrazení dlužné částky nám zašlete na:

  © Copyright 2020 Všechna práva vyhrazena easycoll a.s. | Ochrana osobních údajů   
  Vytvořeno společností Trigama International s.r.o.