Informace podle zákona č. 84/2024 Sb., zákon o trhu s nevýkonnými úvěry

Společnost easycoll a.s., se sídlem Boženy Němcové 1881/5, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČO: 07962690 poskytuje tyto své údaje ve smyslu zákona č. 84/2024 Sb., o trhu s nevýkonnými úvěry.

Společnost tímto informuje, že bude žadatelem o udělení povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru, kdy doklady o případném povolení následně řádně zveřejní.

Společnost tímto zvýrazňuje kontaktní údaje, na něž se dlužník může obracet pro komunikaci s věřitelem:

adresa sídla: Boženy Němcové 1881/5, 120 00 Praha 2 – Nové Město

telefonní linka: +420 474 531 287

e-mail: info@easycoll.cz

Dlužník je informován o tom, že vymáhání pohledávky za ním je upraveno a prováděno dle právního řádu České republiky, zejména pak zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (případně zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, zákon 513/1991 Sb., obchodní zákoník). V případě spotřebitelského vztahu je dlužník upozorněn, že se aplikují předpisy na ochranu spotřebitele (zejména zákon č. 257/2016 Sb., zákon o spotřebitelském úvěru), na vymáhání je rovněž možné uplatnit trestní předpisy (zejména 40/2009 Sb., trestní zákoník).

Dlužník je oprávněn podat stížnost na jednání obchodníka s úvěry nebo osoby oprávněné spravovat nevýkonný úvěr u České národní banky na těchto kontaktech https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty/ :

Česká národní banka, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1

IČO 48136450

tel.: 224 411 111
fax: 224 412 404

Zelená linka
tel.: 800 160 170 Sb.